مقالات اولین همایش ملی خیر ماندگار

کتاب مجموعه مقالات اقتصاد و فقه‌وحقوق اولین همایش ملی خیرماندگار

کتاب مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ اولین همایش ملی خیرماندگار

کتاب مجموعه مقالات مدیریت و آموزش اولین همایش ملی خیرماندگار