گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر

محمدصالح طیب نیا
دکترای فلسفه – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک : saleh@tayebnia.irتلفن: ۰۳۱۳۹۳۴۱۲۲
صفحه شخصی: www.tayebnia.ir