کارشناسان مرکز پژوهشی آلاء مستقر در دانشگاه اصفهان
محمد صفاری
ایمیل: safari_ir@yahoo.com
شماره تماس: ۳۷۹۳۴۱۲۲ و ۳۵۵۲۲۰۰۶ داخلی ۱۹۳
زمان های حضور در مرکز: دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴
کارشناسان مرکز پژوهشی آلاء مستقر در دانشگاه اصفهان
دکتر حوریه ربانی
ایمیل: rabbany6168@yahoo.com
شماره تماس: ۳۷۹۳۲۶۸۹
زمان های حضور در مرکز: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴
کارشناس مرکز پژوهشی آلاء مستقر در دفتر تهران
علیرضا اکرامیان
ایمیل: alirezaekramian70@gmail.com
شماره تماس: ۸۶۰۱۵۳۱۱-۰۲۱ داخلی ۳۱۳