گروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر

اصغر منتظرالقائم
دکترای تاریخ اسلام – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک : montazer@ltr.ui.ac.irتلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۰۰
صفحه شخصی: