گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر

محمدصالح طیب نیا
دکترای فلسفه – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک : tayebnia.saleh@yahoo.comتلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۴۱۲۲
صفحه شخصی: www.tayebnia.ir