گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر

ثریا معمار
دکترای علوم اجتماعی(جامعه شناسی)مرتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :s.memar@ltr.ui.ac.irتلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۱۳
صفحه شخصی: